P1011823W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się spotkanie podczas którego Zarząd Powiatu Bartoszyckiego reprezentowany przez Pana Jana Zbigniewa Nadolnego- Starostę oraz Władysława Bogdanowicza- Vice-Starostę podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Rolno- Gospodarczych ..AGROPORT’’, reprezentowanym przez Pana Rafała Banasiaka- Prezesa.
Celem współpracy pomiędzy stronami będzie promocja i wsparcie rodzimych źródeł białka oraz działalności ekologicznej w powiecie bartoszyckim.

Podpisanie listu intencyjnego ma przyczynić się do budowania strategii w zakresie promocji bezpieczeństwa oraz kreowania modelu bezpiecznego życia i bycia środowisk wiejskich.
Powiat bartoszycki jest bardzo dobrze rozwinięty pod względem rolniczym, zaś gospodarstwa rolne są na bardzo wysokim poziomie.
Dzięki podjęciu wspólnych działań o charakterze promocyjno- informacyjnym z pewnością w perspektywie czasowej podniesie się dochodowość rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze hodowli roślin strączkowych.

Podczas spotkania obie strony porozumienia podkreśliły znaczącą rolę powiatu bartoszyckiego jako instytucji parasolowej, która powinna wspierać gminy wchodzące w skład powiatu w ich rozwoju gospodarczym.