EFRR

Tytuł projektu: Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego
Okres realizacji projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2017-07-24
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 2018-03-05
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-09-30
Wartość projektu: 549 920,70 zł
Kwota dofinansowania w ramach EFRR: 464 128,81 zł

 

Opis projektu:

Realizacja projektu będzie polegała na wdrożeniu systemu usprawniającego zarządzanie infrastrukturą drogową. Bazą referencyjną systemu będzie ewidencja dróg i obiektów mostowych. Na bazie tej ewidencji system będzie wspierał:
 procesy związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, położonych w pasach drogowych, poprzez zapewnienie dostępu do danych EGiB oraz wykonywanie automatycznych analiz konfliktów własnościowych działek położonych w pasie drogowym.
 procesy związane z zarządzanie majątkiem drogowym poprzez zapewnienie dostępu do informacji jaki był stan majątku na zadany moment w przeszłości, z uwzględnieniem parametrów przestrzennych. Dodatkowo system dostarczy informacje dotyczące stanu technicznego majątku drogowego, tak by można było planować utrzymania długoterminowego dróg.
 procesy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez dostarczenie platformy do zarządzania projektami organizacji ruchu drogowego i związanych z nimi aktualizacjami baz danych oznakowania poziomego i pionowego, tak aby stan organizacji ruchu drogowego w terenie oraz w ewidencji posiadał swoje odzwierciedlenie w stosownych dokumentach.
 procesy związane z utrzymaniem bieżącym i długoterminowym dróg, poprzez zapewnienie dostępu do kluczowych informacji związanych z tymi procesami oraz dostarczeniem narzędzie wspierających realizacje tych prac.
 procesy związane z obsługą zajęcia pasa drogowego oraz decyzjami lokalizacyjnymi, poprzez
 dostarczenie narzędzi zapewniających kontrole deklarowanych powierzchni zajęć oraz zapewniających automatyzacje naliczania opłat i wydawania decyzji.
Dla interesanta system udostępni geoportal oraz formularze e-usług.
Ostatecznym celem projektu jest świadczenie przez Wnioskodawców e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności usług.
W wyniku realizacji projektu nastąpi pożądana zmiana funkcjonowania środowiska IT w dwóch zasadniczych obszarach – warstwie aplikacyjnej i sprzętowej.
Warstwa aplikacyjna zostanie wzbogacona o następujące komponenty:
• Udostępnienie formularzy elektronicznych dla 11 nowych e-usług – jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia dostępności urzędu dla obywatela i przedsiębiorcy oraz umożliwienia załatwiania spraw od początku do końca przez Internet. Rozwiązanie to zbudowane zostanie w oparciu o technologie tworzenia serwisów WWW zgodne z aktualnymi standardami i normami (np.: DHTML, CSS, ISO, W3C, WCAG 2.0, zastosowanie intuicyjnych rozwiązań, projektowanie zorientowane na użytkownika), co umożliwi spełnienie wymagań dotyczących interoperacyjności wynikających z Krajowych Ram Interoperacyjności. Geoportal zostanie wyposażony w usługi sieciowe (tzw. Web Services) umożliwiające wymianę danych i możliwość współpracy z innymi rejestrami publicznymi. Użytkownik zewnętrzny będzie miał do wyboru jedną z dwóch metod uwierzytelniania: natywną usługę uwierzytelniania poprzez login i hasło nadane przez administratora systemu, poprzez profil zaufany ePUAP. Dostęp do e-usług będzie możliwy niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystania technologii (sprzętu, w tym urządzeń mobilnych oraz oprogramowania) ponieważ udostępnienie zasobów nastąpi poprzez sieć internet;
• uruchomienie system obsługi Zarządu Dróg Powiatowych (system back-office) obejmującego: serwer i klienta usług danych przestrzennych, przeglądarkę fotorejestracji, danych 3D, zarządzanie danymi przestrzennymi i plikami zewnętrznymi, system mapowy oraz moduły wspomagające realizację e-usług – geoportal, obiekty inżynierskie, projektu ruchu drogowego, zajęcie pasa drogowego, decyzje lokalizacyjne, prace budowlane, terminarz drogowy.
W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia, Wnioskodawca udostępni 11 nowych e-usług A2C/A2B, wskazanych w tabeli poniżej oraz 1 usługę A2A polegającą na wymianie danych z krajowym Geoportalem GUGiK, za pomocą protokołów WMS/WFS.

 

Lp.

Nazwa usługi

Poziom dojrzałości

Typ

1

Projekty organizacji ruchu

4

A2B

2

Zajęcie pasa drogowego

4

A2B/A2C

3

Decyzje lokalizacyjne i uzgodnienia

4

A2C

4

Zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach powiatowych

3

A2B

5

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w związku z budową/przebudową drogi

3

A2B

6

Przejazd pojazdów nienormatywnych

3

A2B/A2C

7

Odszkodowanie za szkody powstałe na drogach

3

A2B/A2C

8

Generowanie map wg. zadanych parametrów

3

A2B/A2C

9

Skargi i wnioski

3

A2B/A2C

10

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

3

A2B/A2C

11

Wniosek o wycięcie drzew/krzewów

3

A2B/A2C

 

Poza wskazanymi wyżej e-usługami, nastąpi cyfrowe udostępnienie zasobów zrealizowane poprzez protokoły WMS/WFS. Zapewniony zostanie dostęp do danych takich jak:
• dane geoprzestrzenne
• dane transportowe.

planowane_efekty.pdf


Data: 07.09.2018

Podpisanie umowy z Wykonawcą

7 września 2018r podpisano umowę z firmą Smart Factor Sp. z o.o. na dostawę sprzętu i oprogramowania dla projektu "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego". Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie o wyłonienie wykonawcy wszczęto w dniu 02.07.2018r.Oferty w postępowaniu złożyły dwie firmy: Konsorcjum Comarch S.A.; Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków i Geopolis Sp. z o.o.;
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń za cenę: 749 499,64 zł
oraz Smart Factor Sp. z o.o.; ul. Paryska 2/2, 03-954 Warszawa za cenę: 478 716,00 zł.

Zgodnie z umową do końca marca 2019r. zostanie dostarczony sprzęt, oprogramowanie, zostaną załadowane dane do systemu oraz odbędą się szkolenia pracowników.

 


 Data: 29.03.2019r.

Odbiór prac - prezentacja systemu nformatycznego

Dnia 29.03.2019r. dokonano prezentacji kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania siecią dróg powiatowych na terenie powiatu bartoszyckiego.
Prezentacja to element odbioru wykonanych prac wynikających z umowy z dnia 7 września 2018 r. na dostawę sprzętu i oprogramowania dla projektu "Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego".
W prezentacji systemu i odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy (firma Smart Factor), Inżyniera kontraktu (firma Think IT), oraz Zamawiającego (Powiat Bartoszycki).
Z zainteresowaniem prezentację śledził Pan Starosta Powiatu Bartoszyckiego – Jan Zbigniew Nadolny.
Środki pochodzące z UE pozwoliły wykonać bardzo rozbudowany system informatyczny do zarządzania danymi o infrastrukturze drogowej bazujący na najnowszych rozwiązaniach technologicznych tj. wysokiej rozdzielczości fotorejestracji z pozycjonowaniem GPS oraz skaning laserowy terenu.
Powiat Bartoszycki rozwiązania te na taką skalę posiada jako pierwszy w woj. warmińsko – Mazurskim.
Oprócz stworzenia banku wiedzy o infrastrukturze drogowej dróg powiatowych w Powiecie Bartoszyckim system zapewnia uruchomienie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu różnego rodzaju spraw administracyjnych związanych z infrastrukturą drogową z wykorzystaniem platformy e-PUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
Obecnie system podlega testowaniu przez powiat. Przeprowadzane będę również szkolenia pracowników z jego obsługi.
Najpóźniej do końca września system zostanie udostępniony dla użytkowników zewnętrznych.
Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPWM.03.01.00-28-0086/17-00 całkowita wartość projektu pn. „Budowa e-usług publicznych w infrastrukturze drogowej Powiatu Bartoszyckiego” wynosi 498 137,70 zł z czego wydatki kwalifikowalne wynoszą 494 250,90 zł.
Środki pochodzące z budżetu UE to kwota: 420 113,26 zł
Wkład własny Powiatu Bartoszyckiego wynosi: 74 137,64 zł

20190401 104612